O projektu

U okviru Erasmus+  Jean Monnet program Srbija (Monnet Modules) u okviru Univerziteta u Beograd a u saradnji Medicinskog fakulteta i Instituta za nuklearne nauke Vinča realizovan je projekat pod nazivom Education in Radiation Protection According to European Basic Safety Standards and Council Directive 59/2013 Euratom – EDURAD. Projekat obuhvata niz nastavnih i vannastavnih aktivnosti sa ciljem da se implementira edukacija i kontinuirani trening iz oblasti zaštite od zračenja u medicini saglasno evropskim standardima.

Motivacija za predlog i  implementaciju ovakvog projekta utemeljena je na rastućem obimu i kompleksnosti imidžing metoda i na značaju nastave iz oblasti radijacione fizike za lekare ne specijalizaciji iz radiologije, čiji je obim smanjen tokom vremena a sadržaj nije prilagođen realnim potrebama. Inoviran akademski program uveden pre nekoliko godina, što je u izvesnoj meri doprinelo poboljšanju situacije.

Cilj projekta je da se lekarima na specijalizaciji iz radiologije i drugim profesionalnim grupama koje imaju interes za zaštitu od zračenja u medicini, kao što su radioterapeuti, stomatolozi i svi ostali koji rade sa izvorima jonizujućeg zračenja u medicini, pruži odgovarajuća edukacija i trening kako bi se povećali institucionalni i ljudski potencijali na putu Srbije ka EU.

Izuzetan ugled koji imaju nosioci Jean Monnet programa obavezuje na izvrsnost i pred realizatore postavlja zahtev da koristeći svoje znanje i iskustvo doprinesu unapređenju zaštite od zračenja medicini u Republici Srbiji, kako na akademskom tako i na kliničkom nivou.

Prezentacija

Klikom na sliku se otvara cela prezentacija