ed2

Edukativni materiali L01-L16 dostupni na ovoj stranici mogu biti preuzeti bez ograničenja:

L01 – Osnovi radijacione fizike
L02 – Osnovne dozimetrijske veličine i jedinice
L03 – Dozimetrijska instrumentacija
L04 – Dozimetrija u dijagnostičkoj radiologiji
L05 – Biološki efekti jonizujućih zračenja
L06 – Zaštita od zračenja u radiografiji
L07 – Zaštita od zračenja u fluoroskopiji
L08 – Zaštita od zračenja u mamografiji
L09 – Kvalitet slike u imidžingu
L10 – Zaštita od zračenja u kompjuterizovanoj tomografiji
L11 – Proizvodnja radionuklida, radionuklidni i hibridni imidžing
L12 – Osnovni principi zaštite od zračenja u medicini
L13 – Zaštita profesionalno izloženih lica
L14 – Incidenti i akcidenti
L15 – Osnovi Cone beam CT imidžinga
L16 – Osiguranje, kontrola kvaliteta i regulatorni okvir za zaštitu od zračenja u medicini

Posteri

Posteri koji sadrže deset zlatinih pravila zaštite od zračenja u različitim imidžing modalitetima, mogu biti preuzeti ovde:

Deset zlatnih pravila zaštite od zračenja u kompjuterizovanoj tomografiji
https://www.iaea.org/sites/default/files/documents/rpop/poster-ct-radiation-protection-rs.pdf

Deset zlatnih pravila o upućivanju pacijenata na kompjuterizovanu tomografiju
https://www.iaea.org/sites/default/files/documents/rpop/poster-ct-appropriate-referrals-rs.pdf

Deset zlatnih pravila zaštite od zračenja u pedijatrijskoj interventnoj radiologiji
https://www.iaea.org/sites/default/files/documents/rpop/poster-children-interventional-rs.pdf

Deset zlatnih pravila zaštite pacijenata u fluoroskopiji
https://www.iaea.org/sites/default/files/documents/rpop/poster-patient-radiation-protection-rs.pdf

Deset zlatnih pravila zaštite osoblja u fluoroskopiji
https://www.iaea.org/sites/default/files/documents/rpop/poster-staff-radiation-protection-rs.pdf

Ostalo

Prenatalna izlaganja u dijagnostičkoj radiologiji: Procena doze i radijacionog rizika

Radiation Exposure in Medical Imaging: Risks, Measurements and Health Effects In: Radioactive Wastes and Exposure: Fundamentals, Management Strategies and Environmental Implications, Editor: Austin D. Russell, Nova Science Publisher, 2017

Bonn Call for Action: Joint Position Statement by the IAEA and WHO